Vedtekter for Nord-Trøndelag Arbeiderparti

Vedtatt på årsmøtet mars 2014

original_1478641322_1646445

§ 1 FORMÅL

Nord-Trøndelag Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak.

Det skal i samarbeid med sentralstyret og de tilsluttede kommunepartier, lede og samordne partiets politiske virksomhet og organisasjonsarbeidet i fylket.

Fylkespartiet har et overordnet ansvar for arbeidet i kvinnenettverket. Samarbeid med AUF er en viktig del av fylkespartiets arbeid.

§ 2 ÅRSMØTE

2.1

Fylkesårsmøtet er fylkespartiets høyeste organ.

Det holdes ordinært i første kvartal annethvert år. Ekstraordinært fylkesårsmøte avholdes når representantskapet bestemmer det, eller når kommunepartier som representerer minst 2/5 deler av medlemmene krever det.

Ekstraordinært fylkesårsmøte skal kunngjøres senest 8 uker før det finner sted. Utsendingene til det ekstraordinære årsmøtet skal være de samme som ved siste ordinære årsmøte. Kun de saker som var begrunnelsen for innkalling av ekstraordinært årsmøte kan behandles på dette møtet.

2.2

Ordinært årsmøte avholdes annet hvert år, og avholdes fra lørdag til søndag.

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti består av 130 stemmeberettigede representanter/utsendinger fra kommunepartiene og AUF i Nord-Trøndelag.

AUFs 7 representanter/utsendinger kommer til fradrag før en beregner kommunepartienes utsendinger. Hvert kommuneparti skal være representert med minst to utsendinger. Representasjon fra kommunepartiene skal beregnes proporsjonalt ut fra medlemstall pr. 31.12. foregående år i årsmøteperioden. Fylkespartiets administrasjon foretar slik beregning som gjøres kjent for kommunepartiene så tidlig som praktisk mulig etter at medlemstallene pr. 31.12. foregående år foreligger.

Representantene til årsmøtet skal velges på medlemsmøter/representantskapsmøter i kommunepartiene etter innstilling fra avdelingene. Kommunepartiene må i størst mulig grad følge innstillingene fra lagene, herunder AUF.

Representantenes fullmakter skal sendes fylkesstyret 2 – to – uker før årsmøtet. Fullmakter innsendt etter fristen godkjennes ikke.

Fylkespartiets styre deltar med tale- og forslagsrett.

2.3

Årsmøtet skal innkalles 3-tre-måneder i forveien. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende minst en måned før møtet. Forslag en vil ha behandlet på årsmøtet må være vedtatt innsendt av et partilag, et kommuneparti eller et kommunepartis årsmøte. Fylkespartiets styre lager innstilling på alle forslag til årsmøtet. Fylkesstyret har forslagsrett til årsmøtet. Da årsmøteperioden er to år, behandler representantskapet budsjett hvert år. Dette legges fram til godkjenning for årsmøtet.

Årsmøtet vedtar selv sin sakliste som skal inneholde:

• Regnskap, årsmelding og arbeidsplan

• Valg av fylkesstyret og arbeidsutvalg der et av medlemmene skal ha ansvar for å lede fylkes kvinnenettverk.

• Valg av kontrollkomité på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

• Valg av valgkomité på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer for neste årsmøte

• Valg av 2 representanter til landsstyremøtet og 2 varamedlemmer. Fylkespartiets representanter skal være den til enhver tid sittende leder og nestleder eller styremedlem, slik at begge kjønn blir representert.

• Valg av internasjonalt utvalg på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer

• Valg av leder av studieutvalget

• Fylkesårsmøtet gir representantskapet fullmakt til å velge utsendinger til landsmøtet.

§ 3 STYRET

3.1

Fylkespartiet ledes av et styre på 9 medlemmer. Blant disse er leder av studieutvalget og fylkespartiets leder av kvinnenettverket. AUFs fylkeslag oppnevner en representant til fylkespartiets styre som tiltrer med fulle rettigheter. Den tilsatte sekretær forbereder saker til styrets møter og deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Styret velges for to år. Hele styret er på valg samtidig. Årsmøtet velger leder, nestleder og 7 styremedlemmer, samt 3 varamedlemmer.

Følgende tiltrer styret med tale- og forslagsrett:

• Fylkestingsgruppas leder

• Distriktssekretæren i LO

• Våre stortingsrepresentanter

• Våre medlemmer av fylkesrådet (når vi har disse)

• Fylkesordfører når vi har denne

• Medlemmer av sentralstyret i partiet (når vi har det)

• Leder av ordførerforum

3.2

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og et styremedlem. Den tilsatte sekretær forbereder saker til arbeidsutvalgets møter og deltar i arbeidsutvalget med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Arbeidsutvalget skal være et saksforberedende organ for fylkesstyret og kan avgjøre saker etter fullmakt fra styret.

§ 4 REPRESENTANTSKAPET

4.1

Representantskapet i fylkespartiet består av 65 stemmeberettigede representanter/utsendinger fra kommunepartiene og AUF i Nord-Trøndelag. Representasjon fra kommunepartiene skal beregnes proporsjonalt ut fra medlemstall pr. 31.12. foregående år i årsmøteperioden. Blant representantskapets 65 medlemmer, skal fylkesstyrets 9 medlemmer og AUFs 7 representanter komme til fradrag før de resterende 49 medlemmene i representantskapet fordeles på kommunepartiene etter medlemstall pr. 31.12 foregående år i årsmøteperioden. Alle kommunepartiene skal være representert i representantskapet. Fylkespartiets administrasjon foretar slik beregning som gjøres kjent for kommunepartiene så tidlig som praktisk mulig etter at medlemstallene pr. 31.12. foregående år foreligger.

Fylkestingsgruppa inviteres til representantskapets møter og har tale- og forslagsrett.

Styret har ansvaret for innkalling av representantskapet.

Fylkessekretæren er sekretær for representantskapet.

Representantskapet er i utgangspunktet åpent for medlemmer og for media. Styret kan i saker som ikke er egnet for behandling i åpent møte anbefale at møtet lukkes.

4.2

Når representantskapet behandler fylkeskommunale saker, skal arbeidsutvalget og fylkestingsgruppas styre fremme innstilling for representantskapet. I slike saker har fylkestingsgruppa stemmerett.

4.3

Vedtak i representantskapet er bindende.

4.4

Den som har personlige eller familiære interesser i en sak som behandles er å anse som inhabil og kan således ikke ta del i behandlingen av saken.

§5 NOMINASJON TIL STORTINGSVALG

5.1

Sentralstyret fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran stortingsvalg.

5.2

Representantskapet velger en nominasjonskomité på 7 medlemmer med 5 varamedlemmer i rekkefølge.

5.3

Fylkespartiets styre fastsetter frister for framdriften av nominasjonsprosessen.

5.4

Kommunepartier og LOs organisasjon oppfordres innen fastsatt frist til å fremme forslag overfor nominasjonskomiteen på kandidater de ønsker nominert.

5.5

Nominasjonskomiteens liste sendes kommunepartiene.

5.6

Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag med eventuelle dissenser er offentlig. Fylkespartiets styre bestemmer om resultatet av behandlingen i kommunepartiene skal være offentlig.

5.7

Kommunepartiene skal innen en nærmere fastsatt frist sende sine endringsforslag til nominasjonskomiteen.

5.8

Nominasjonsmøtet gjennomføres som et selvstendig møte, og avholdes innen utgangen av november i året før valget.

Sammensetningen for nominasjonsmøtet, beregnes på samme måte som for årsmøtet, og har 130 stemmeberettigede. Fullmakter innsendt etter fristen godkjennes ikke.

5.9

Kommunepartiene sender inn fullmakter til fylkespartiets styre innen fastsatt frist på sine utsendinger med vararepresentanter til nominasjonsmøtet.

5.10

Utsendingene til nominasjonsmøtet velges av medlems-/representantskapet etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram for kommunepartiene. AUFs fylkesledd deltar i nominasjonsmøtet med 7 representanter, disse velges av AUFs fylkeslag og deltar i nominasjonsmøtet med fulle rettigheter.

§ 6 NOMINASJON TIL FYLKESTINGSVALG

6.1

Sentralstyret fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran fylkestingsvalg

6.2

Representantskapet velger en nominasjonskomité på 7 medlemmer med 5 varamedlemmer i rekkefølge.

6.3

Fylkespartiets styre fastsetter frister for framdriften av nominasjonsprosessen.

6.4

Kommunepartier og LOs organisasjon oppfordres innen fastsatt frist til å fremme forslag overfor nominasjonskomiteen på kandidater de ønsker nominert.

6.5

Nominasjonskomiteens liste sendes kommunepartiene.

6.6

Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag med eventuelle dissenser er offentlig. Fylkespartiets styre bestemmer om resultatet av behandlingen i kommunepartiene skal være offentlig.

6.7

Kommunepartiene skal innen en nærmere fastsatt frist sende sine endringsforslag til nominasjonskomiteen.

6.8

Nominasjonsmøtet gjennomføres som et selvstendig møte, og avholdes innen utgangen av november i året før valget.

Sammensetningen for nominasjonsmøtet, beregnes på samme måte som for årsmøtet, og har 130 stemmeberettigede representanter/utsendinger fra kommunepartiene og AUF i Nord-Trøndelag.

6.9

Kommunepartiene sender inn fullmakter til fylkespartiets styre innen fastsatt frist på sine utsendinger med vararepresentanter til nominasjonsmøtet. Fullmakter etter fristen godkjennes ikke.

6.10

Utsendingene til nominasjonsmøtet velges av medlems-/representantskapet etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram for kommunepartiene. AUFs fylkesledd deltar i nominasjonsmøtet med 7 representanter, disse velges av AUFs fylkeslag og deltar i nominasjonsmøtet med fulle rettigheter.

6.11

Først nomineres kandidater til fylkesrådsleder, fylkesordfører og fylkesvaraordfører.

§ 7 FYLKESTINGSGRUPPA

7.1

Styret i fylkespartiet skal etter et fylkestingsvalg innkalle til et fellesmøte mellom partiets representanter i det nye fylkestinget og partistyret for å konstituere fylkestingsgruppa. Fellesmøtet utpeker partiets kandidater til fylkesråd, komiteer og øvrige styrer, råd og utvalg.

7.2

Medlemmer av fylkespartiets styre og medlemmer av fylkesrådet når vi har disse, har rett til å delta i gruppas møter med fulle rettigheter. For å sikre kontinuitet velger fylkesstyret 3 medlemmer med personlige varamedlemmer med spesielt ansvar for å møte på gruppemøtene.

7.3

Alle viktige saker som skal opp i fylkestinget, drøftes i gruppemøter. Det føres protokoll fra møtene, og gruppa skal legge fram årsmelding for fylkespartiet.

7.4

Vedtak i fylkestingsgruppa eller fylkespartiet er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike saker, må fylkestingsgruppa eller fylkespartiet ta avgjørelse om dette.

7.5

Viktige saker legges fram for drøfting i fylkespartiets styre eller representantskap. Partistyret, gruppestyret eller et flertall av gruppas medlemmer kan be om at saker av prinsipiell betydning eller programsaker blir behandlet og avgjort av representantskapet.

Gruppestyret skal i slike saker fremme innstilling til representantskapet.

7.6

Vedtak i fylkestingsgruppa eller i representantskapet er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, må det organet som har fattet vedtaket ta avgjørelsen om dette.

7.7

Fylkespartiets styre skal i samarbeid med fylkestingsgruppa sørge for god kontakt med partiets representanter i fylkeskommunale styrer og utvalg for å fremme et godt og planmessig arbeid.

7.8

Fylkeskommunale saker skal behandles i fylkespartiets representantskap når styret i fylkestingsgruppa ber om det, og når partistyret bestemmer det.

7.9

Den som har personlige eller familiære interesser i en sak som behandles er å anse som inhabil og kan således ikke ta del i behandlingen av saken.

§ 8 ORDFØRERFORUM

8.1

Partiets ordførere, varaordførere, våre fylkesråder og fylkesordfører når vi har disse, danner etter hvert kommunevalg et ordførerforum. Gruppeledere i kommunestyrer og fylkesting innkalles etter behov.

8.2

Ordførerforumet fungerer som partiets kommunalutvalg og skal hjelpe fylkespartiets styre med å hevde en kommunalpolitikk i fylket som er i samsvar med Arbeiderpartiets program og retningslinjer.

§ 9 INTERNASJONALT UTVALG

Fylkespartiets internasjonale arbeid organiseres i et eget utvalg på fem

medlemmer med 3 varamedlemmer, som velges av fylkespartiets årsmøte.

Et medlem i utvalget skal være representert fra styret i fylkespartiet.

Utvalget skal bidra til et sterkere internasjonalt engasjement i fylkespartiets regi.

Utvalget kan framsette forslag til uttalelser for styret og skal forberede møter og kurs med internasjonale tema. Utvalget skal framlegge rapport over sitt arbeid til fylkespartiets styre og årsmøte.

Internasjonalt utvalg legges ned.

§ 10 FAGLIG-POLITISK SAMARBEID

I samarbeid med LO i fylket etablerer fylkesstyret en samarbeidskomité etter samme mønster som på landsplan. Fylkesstyret avgjør selv spørsmålet om leder/sekretær og eventuelle tiltredende medlemmer. Komiteen arbeider etter de til enhver tid sentralt fastsatte regler om samarbeidskomiteer.

§ 11 KONTINGENT

Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av landsmøtet.

Kommunepartiene ilegges en årlig kontingent på kr. 1,50 per avgitt stemme ved siste kommunevalg. Tilskuddet utbetales uavkortet til AUF i Nord-Trøndelag. Det forutsettes at AUF er i aktivitet og har avlevert årsmelding og revisjonsberetning.

§ 12 REVISJON

Revisjon av regnskapet utføres av eksternt revisjonsselskap av

Registrerte revisorer. Årsmøtet velger en kontrollkomité på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer som har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak. Kontrollkomiteen skal også kontrollere fylkestingsgruppas disposisjoner.

Kontrollkomiteen skal avgi beretning til årsmøtet om sitt arbeid.

§ 13 RÅDGIVENDE URAVSTEMNINGER

13.1

Representantskapet kan vedta å søke råd i viktige politiske og organisatoriske saker i form av rådgivende uravstemning blant partiets medlemmer

13.2

Representantskapet har ansvaret for at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som i tilstrekkelig grad belyser saken som skal avgjøres

13.3

Fylkespartiets administrasjon har ansvaret for at uravstemningen gjennomføres på en forsvarlig måte, etter nærmere retningslinjer fastsatt av representantskapet.

13.4

Vurdering av rådgivende uravstemning skal alltid gjøres i forkant av sakers behandling

§ 14. KVINNENETTVERKET I NORD TRØNDELAG ARBEIDERPARTI

Arbeiderpartiet skal være Norges mest likestilte parti. Arbeiderpartiet skal være pådriver for et likestilt samfunn.

Kvinnenettverket skal være pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden. Kvinnenettverket skal rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til lederposisjoner. Alle kvinner i Arbeiderpartiet skal få tilbud om å engasjere seg i kvinnenettverket.

Årsmøtet velger et medlem i fylkespartiets styre med ansvar for å lede det fylkesvise kvinnenettverket.

Fylkespartiets styre oppnevner etter forslag fra kommunepartiene ei styringsgruppe på 5 medlemmer for det fylkesvise kvinnenettverket.

Fylkespartiet har økonomisk og administrativt ansvar for arbeidet i kvinnenettverket gjennom eget budsjett og tilstrekkelige administrative ressurser.