SENIORPOLITISK MANIFEST

Seniorpolitisk utvalg i Nord-Trøndelag Arbeiderparti har utarbeidet et seniorpolitisk "manifest" om mutfordringer og muligheter i eldrepolitikken i åra framover.

original


Seniorene utgjør en økende andel av befolkningen. Aldersgruppen 60 + utgjør vel 21 % av befolkningen i landet og vil i løpet av de neste 20 år øke betydelig sin andel. Frem mot 2020 vil de yngste seniorene øke mest for i neste omgang vil de over 75 år ha størst økning.

Det er i dag over 730 000 alderspensjonister. I tillegg kommer personer som har gått av på særaldersgrenser og AFP-pensjonister. Vi finner også en stor andel på uførepensjon. Totalt er det ca. 1 million trygdede for de over 60 år av en befolkning på vel 5 millioner. Det er en klar tendens blant yngre seniorer til å kombinere pensjon og jobb. De fleste i seniorgruppen har rimelig bra økonomi, god bolig, bra helse og er aktive i kultur og samfunnslivet.

Av en befolkning i Nord-Trøndelag på vel 133 500 er det 21 953 alderspensjonister. I tillegg kommer 1028 AFP-pensjonister og 9830 uførepensjonister over 60 år. Det innebærer at hver fjerde person av fylkets befolkning er pensjonister.

Seniorene utgjør en betydelig og viktig ressurs i vårt land. Ikke minst er de en viktig ressurs for den frivillige innsatsen. Frivilligheten skaper store verdier. Det gjelder både innen kulturlivet så vel som innen velferd og helse. Totalt er det snakk om 115 000 årsverk og en verdiskapning på 101millard kroner. Seniorene yter en stor del av dette. I følge Seniorfakta (2004) utfører 46 % av aldersgruppen 67 – 79 år frivillig arbeid. I den yngre aldersgruppen (60 – 67 år) deltar 60 %. Seniorene utfører nesten halvparten av det frivillige arbeidet i velferdsorganisasjoner.

Det er viktig at seniorene blir sett og satt pris på. Dette må skje i kommunene og i det lokalsamfunn der de hører hjemme. Det er mange som vil bidra i frivillig arbeid når de blir spurt. Det kan være et viktig bidrag mot ensomhet det å bli bedt om å delta.

Fokus må være: LIVSKVALITET OG VERDIGHET

BOLIG

Universell utforming må legges til grunn ved regulering av boligområder.

Det må legges til rette for en boligpolitikk basert på verdighetsgarantien, der boliger er tilpasset etter behov og tilstand. Bokostnadene må være tilpasset pensjonsinntektene gjennom bostøtteordninger.

ARBEID

Det må arbeides med at de som ønsker å stå i arbeid gis mulighet til det. Å delta i arbeidslivet er normalt helsebringende fordi man er inkludert i et fellesskap og opplever mestring og selvstendighet. Aldersdiskriminering må unngås.

ØKONOMI

Pensjonene skal reguleres i samsvar med lønnsutviklingen og ikke reduseres med 0,75 %.

Minstefradraget må være likt for lønns- og pensjonsinntekter, ikke forskjellig som i dag.

Bort med avkortingen av grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister.

Det er et samfunnsansvar å få opp inntektene til minstepensjonistene. Det er spesielt eldre kvinner som har lite å rutte med.

HELSE

Alle seniorer skal stimuleres til fysisk aktivitet for en bedre folkehelse.

Alle eldre over 75 åt skal få tilbud om hjemmebesøk av kvalifisert personell som kan kartlegge behov og gi råd, veiledning og informasjon som kan hjelpe dem til et aktivt og meningsfullt liv. Forebygging og helsefremmende tiltak er viktig.

Alle eldre skal få tilbud om veiledning i hverdagsmestring og –rehabilitering.

De som ikke kan klare seg hjemme med oppfølging fra helse- og omsorgspersonell skal ha rett til bolig med heldøgns omsorg / sykehjem.

Det innføres et egenandelssystem for tannhelse på samme måte som for annen helse.

SOSIALE FORHOLD

Det opprettes en tilskuddsordning for etablering og drift av aktivitetssentre for eldre. Tilskuddet gis til kommuner eller frivillige organisasjoner. Sentrene skal være et treffsted med flere aktiviteter, helse- og servicetjenester, kulturtilbud og rådgivning .

KULTUR OG FRIVILLIG VIRKSOMHET

Det må stimuleres til økt samfunnsdeltakelse. Kulturell egenaktivitet og deltakelse i frivillig arbeid virker positivt på folkehelsa. Seniorene er allerede i dag en viktig frivillighetsressurs som kan videreutvikles.

Bevilgningene til Den Kulturelle Spaserstokken må økes.